חוקה

חוקת בית הספר הדמוקרטי ע"ש נדב במודיעין


הצהרת עקרונות יסוד

אנו קהילת בית הספר הדמוקרטי במודיעין מקימים מסגרת חינוכית שתפעל ברוח מגילת זכויות האדם בכפוף לחוקי מדינת ישראל.

ביה"ס הדמוקרטי שואף לאפשר חיים ריבוניים ועצמאיים מתוך חופש וכבוד הדדי, תוך שמירה על זכויות היסוד לכל אחד ואחת מהשותפים בבית הספר: ילדים, הורים ואנשי צוות.

זכויות היסוד כוללות את: הזכות לחירות, לכבוד, לצדק, לפרטיות, לשונות, לחופש הביטוי, חופש האמונה, המידע, היצירה והעיסוק.

אנו רואים חובה לעצמנו להדגיש את הזכות להגנה מפני כל סוגי האלימות הגופניים והנפשיים. (סעיף 11 באמנת האו"ם בדבר זכויות הילד)

ביה"ס ינוהל באופן דמוקרטי תוך שמירה על שוויון בפני החוק, במערכת של הפרדת רשויות בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת והרשות המבקרת.

ביה"ס יאפשר חופש למידה מתוך סקרנות, ביקורת ובחינה עצמיים.

ביה"ס יציע תחומי התעניינות ולמידה בהתאם לרצון התלמידים ואנשי הצוות.

בית הספר יפעל על פי יוזמות אישיות וקבוצתיות, תוך התייחסות שווה ומכובדת לכל תחום, מתוך אמונה שכל פעילות או התרחשות מזמנת למידה. כל זאת בכפוף למגבלות כלכליות וחוקתיות.

בית הספר ישאף למעורבות בקהילה.

כל הפעילות בבית הספר תהיה ברוח עקרונות יסוד אלה.


הגדרות

א. תלמיד: יחשב כל מי שנרשם כתלמיד והתקבל כתלמיד מכיתה א' ומעלה.

ב. תלמיד גן: יחשב כל מי שנרשם כתלמיד והתקבל לאחד הגנים.

ג. הורה: כל הורה או אפוטרופוס חוקי של תלמיד או תלמיד גן.

ד.העמותה: "העמותה לקידום בית הספר הדמוקרטי במודיעין" .

ה.איש צוות: מבוגר שהתקבל לעבודה בבית הספר.הגדרת הרשויות


רשויות בית הספר

הרשות המחוקקת

הרשות המבצעת

הרשות השופטת

הרשות המבקרת


הרשות המחוקקת


כללי

הרשות המחוקקת תורכב משני גופים, האסיפה הכללית ופרלמנט.


האסיפה הכללית

האסיפה הכללית היא מקור הסמכות לפעילותו של בית הספר בכפוף לעקרונות החוקה.


החברים באסיפה הכללית

תלמידים מכיתה א' ומעלה

הורים או אפוטרופוסים

אנשי צוות


כינוס האסיפה

האסיפה תתכנס באירועים הבאים:

  1. לצורך דיווח על סיום שנת התקציב הקודמת וקביעת ואישור התקציב, אשר יוצג ע"י ועדת התקציב. אסיפה זו, תתקיים פעם בשנה. במסגרת אסיפה זו, תדווח הועדה על מצבה של כרית הביטחון, ודרכי ההתמודדות של הועדה עם המצב בהתאם לצרכים עתידיים.

  2. לצורך הגשת דו"ח הרשות המבקרת. אסיפה זו תתקיים פעם בשנה.

  3. לצורך קביעת ואישור נושאים מהותיים להתנהלות בית הספר, על פי צרכי הקהילה


הכרזה על ישיבה מיוחדת:

יו"ר האסיפה יכול להחליט לכנס ישיבה מיוחדת.

כל חבר בקהילה יכול ליזום כינוס ישיבה מיוחדת.

ניתן להעביר בקשה לאסיפה מיוחדת עד ליום ה-20 לכל חודש. כל הנושאים שיגיעו ליו"ר האסיפה באותו חודש, עד לתאריך הנ"ל, ידונו באותה אסיפה, ואם יהיה צורך בכך, עפ"י שיקול יו"ר האסיפה, האסיפה תימשך בזמן שיקבע על ידו. הזמנה לאסיפה מיוחדת תישלח לקהילה 3 שבועות מראש ע"י יו"ר האסיפה בצירוף פירוט הנושאים לדיון, וכן ישלחו תזכורות, אחת לשבוע עד לכינון האסיפה. בנוסף תיתלה בכל אחד מהבתים שבבית הספר, מודעה המפרטת את נושאי האסיפה של אותו חודש.

במקרה שנדרשת אסיפת חירום, יכול יו"ר האסיפה לכנסה בהודעה מראש לפי שיקול דעתו, בנוסף לאסיפה המיוחדת שתיערך באותו החודש. גם אסיפה כזו יש לפרסם בבתים השונים בבית הספר ע"י תליית מודעה.


מניין חוקי והגדרת רוב להחלטה:

על מנת לקיים אסיפה מיוחדת על פי דרישה מהקהילה, לא תהיה מגבלת כמות של חברי קהילה. כל החלטה, בחירה והבעת אמון תתקבל ברוב פשוט- רוב קולותיהם של הנוכחים בהצבעה.

חוק התקציב יאושר ברוב של שני שלישים מהנוכחים בהצבעה, ללא מגבלת נוכחות.

שינויים בחוקה יאושרו ברוב מוחלט של חברי הקהילה (51%).

דיונים על שינוי בתקציב לאחר אישורו, לאותה שנת תקציב אליה אושר התקציב, יתקיימו בנוכחות של 150 חברי קהילה לפחות, יו"ר ועדת תקציב, מנהל בית הספר, נציג ועדת ביקורת, ונציג ועדת חוק חוקה ומשפט.

בכל מקרה של דיון בנושא תקציבי, לאותה שנת תקציב, יש צורך ליידע בפרסום לקראת האסיפה, על איזה סכום מדובר, ומאיזה סעיף בתקציב הוא יגיע, וזאת בתאום עם ועדת תקציב.


בכל מקרה בו לא יהיו נוכחים מספיק בעלי זכות הצבעה עפ"י ההנחיות הנ"ל, לא יתקיים דיון ולא תהיה הצבעה.

במקרה של שוויון בקולות המצביעים, יכריע יו"ר האסיפה בעד או נגד.

בדיון לאישור התקציב שבו אין רוב של שני שלישים תתקיים אסיפה נוספת לאחר התאמת ועדת תקציב לדרישות האסיפה.


התפקידים, תחומי האחריות והסמכות של האסיפה הכללית:

בסמכות ובאחריות האסיפה לאשר את הצעת התקציב השנתית של בית הספר. בסמכות ובאחריות האסיפה לאשר את גובה שכר הלימוד וגביות נוספות. כל נושא בו תבחר האסיפה לדון ושיהיה כפוף לעקרונות היסוד של החוקה.

בסמכות האסיפה להורות על הקמת ועדת בדיקה אשר תבדוק אירועים חריגים ותמסור את מסקנותיה לאסיפה הכללית בכפוף לעקרונות החוקה, הזכות לשימוע והזכות לפרטיות. מסקנות ועדת הבדיקה יכנסו לתוקף רק לאחר אישורן באסיפה.

בסמכות האסיפה להטיל וטו על הצעת חוק בפרלמנט. הליך זה מחייב התכנסות של אסיפה מיוחדת, וכן פסילה של הצעת החוק ברוב יחסי, הגדול מזה שבו התקבלה הצעת החוק בפרלמנט.


יו"ר האסיפה הכללית- מתפקידו ובסמכותו של היו"ר:

לקרוא ולנהל את מושבי האסיפה הכללית.

לקרוא לסדר חברים שמפריעים לדיון ואף להרחיקם אחרי שלוש קריאות לסדר.

לקרוא ולקבוע מועדים לאסיפות מיוחדות.

לקבוע ולפרסם מראש את סדר היום לאסיפה.

לקבוע תאריך חלופי לאסיפה במקרים חריגים וע"פ חוקת בית הספר.

זכותו להיות נוכח בכל ישיבה רשמית בבית הספר למעט במקרים של פגיעה בצנעת הפרט.הפרלמנט

הפרלמנט הינו הגוף המחוקק, בסמכותו לחוקק חוקים בכפוף לעקרונות החוקה ולהחלטות האסיפה הכללית.


החברים בפרלמנט

תלמידים מכיתה א' ומעלה.

אנשי צוות

לכל חבר קול אחד לפי נהלי פרלמנט.


מועדי התכנסות הפרלמנט

הפרלמנט יתכנס אחת לשבוע ביום ובשעה קבועים.

יו"ר הפרלמנט יכול לכנס פרלמנט חירום במקרה הצורך.

בזמן קיום פרלמנט לא תתקיים כל פעילות מוסדית בבית הספר.


מנין חוקי והגדרת רוב להחלטה

לועדת פרלמנט המנדט להחליט על כמות החברים הנדרשת לקיומו של דיון בפרלמנט .

כל החלטה ו/או חוק יתקבלו ברוב פשוט - רוב הקולות הנוכחים המשתתפים בהצבעה.

אין חובת נוכחות בישיבות הפרלמנט, אך החלטות הפרלמנט מחייבות את חבריו, ואת חברי הקהילה כולה.


תפקידים ותחומי אחריות והסמכות של הפרלמנט

הפרלמנט יעסוק בנושאים פנימיים של ביה"ס. הפרלמנט יגדיר תפקידים ויאציל סמכויות לוועדות נוספות שיקומו מטעמו, אשר אינן סותרות את סמכויות הוועדות אשר הוגדרו ע"י החוקה ו/או האסיפה.

אין בסמכות הפרלמנט לעסוק בנושאים אישיים ובין- אישיים.

בסמכות הפרלמנט להורות על הקמת ועדות בדיקה אשר יבדקו אירועים חריגים.

בוועדת הבדיקה ישבו תלמיד, איש צוות והורה. מסקנות הוועדה יוגשו לעיון הפרלמנט.


תפקיד יו"ר הפרלמנט

לקרוא ולנהל את ישיבות הפרלמנט.

לקבוע ולפרסם את סדר היום של ישיבות הפרלמנט.

לקרוא ולקבוע מועד לפרלמנט חירום.


הליך חקיקת החוקים

כל חבר בפרלמנט יכול ליזום הצעת חוק. ההצעה תוגש לוועדת הפרלמנט. הוועדה תבחן את הצעת החוק לאור חוקת ביה"ס, החלטות האסיפה וחוקי המדינה ובמקרה הצורך תיוועץ בועדת חוק חוקה ומשפט.

הוועדה תסייע בניסוח הצעת החוק ופרסומו ותקבע מועד לדיון בפרלמנט עם יו"ר הפרלמנט.

זכותו של מגיש ההצעה המקורית להתעלם מהמלצות הוועדה ולהגיש את הצעתו המקורית ואז בדיון בפרלמנט יידונו שתי ההצעות.

הצעת חוק תעבור ברוב פשוט.

חוקי הפרלמנט כפופים לביקורת השיפוטית של בית המשפט העליון (ועדת עירעורים) וכן להטלת וטו של האסיפה.

הרשות המבצעת


הגדרה

הרשות המבצעת הינה הזרוע הביצועית של ביה"ס. היא שואבת את סמכותה מכוח החוקה, האסיפה הכללית והפרלמנט.


מבנה

הרשות המבצעת תורכב מהוועדות האחראיות על ביצוע ותפעול נושאים שונים בחיי ביה"ס והקהילה.

האסיפה מוסמכת לקבוע כיצד יאוישו הוועדות השונות.

באחריות מנהל ביה"ס לוודא שכל הוועדות והרשויות, מאוישות ופועלות. ועדה שבה אין אף אחד, ימנה אליה מנהל ביה"ס, איש צוות.

בנוסף לוועדות הקיימות רשאי הפרלמנט להורות על הקמת ועדות קבועות נוספות אשר יוגדרו לתחומים שונים ואשר סמכותן תוגדר לעניין שלשמו הוקמו ובתנאי שלא יגלשו לתחומי הסמכות של הוועדות הקיימות.

כמו כן רשאי הפרלמנט למנות ועדות משימה ו/או ועדות בדיקה.

הוועדות השונות יפעלו כל אחת בתחומה ברוח החוקה ובכפוף למגבלות התקציב.

הסמכויות של הוועדות מואצלות מתוקף החוקה ומתוקף החלטות האסיפה והפרלמנט. לפיכך לא תוגבל פעילותן של ועדות אלה, אלא ע"י החלטות האסיפה והפרלמנט.


צוות ההנהלה

צוות ההנהלה מורכב מיו"ר של כל הוועדות בביה"ס.

מעמדם של חברי צוות ההנהלה הוא של ראשון בין שווים.

צוות ההנהלה הוא גוף מניע, האחראי ליישום בפועל של החלטות הפרלמנט והאסיפה ומתאם בין הוועדות השונות של ביה"ס.

צוות ההנהלה אינו ריבוני לקבל החלטות על דעת עצמו, אלא עפ"י המלצות האסיפה, הפרלמנט והוועדות.

פורום נבחר מצוות ההנהלה יגבש את מדיניות השכר של אנשי הצוות ויכלול את עלותה בהצעת התקציב. הפורום יבחר תוך התחשבות בצנעת הפרט.


מנהל בית הספר

מנהל ביה"ס ימונה עפ"י הדרישות של משרד החינוך.

יתפקד בביה"ס כיו"ר ועדת מורים וכיו"ר צוות הנהלה.

כיו"ר צוות ההנהלה תפקידו לנהל את ישיבות הצוות, לקבוע סדר יום ולו"ז לדיוני הצוות. אולם לכל אחד מחברי הצוות הזכות להעלות נושאים לדיון.

המנהל ייצג את ביה"ס בפורומים שונים מחוץ לביה"ס, אולם לא יהיה מוסמך לקבל החלטות מהותיות ללא אישור צוות ההנהלה.


צוות ביה"ס

מורכב מכל צוות הבוגרים המועסקים בבית הספר. על צוות ביה"ס מוטלת המשימה לדאוג לרווחתם, חינוכם ושלומם של התלמידים בין כתלי ביה"ס.הרשות השופטת

הרשות השופטת תורכב מכמה רמות שיפוטיות:


בית משפט השלום (ועדת משמעת).

נוסד ע"מ להבטיח את השלום בין חברי הקהילה.

בבית המשפט דנים במקרים של מעבר החוקים והוא מוסמך להעניש תלמידים ואנשי צוות.

בכל דיון יישבו שלושה שופטים. בית המשפט ישאף להשכנת שלום ופתרון סכסוכים בדרכי נועם.

בית המשפט יפעל ברוח חוקת ביה"ס וחוקי הפרלמנט. בסמכות בית המשפט לזמן עדים.


השופטים

תפקידם לקחת חלק פעיל במערכת השיפוט של ביה"ס למען עשיית הצדק וללא משוא פנים. השופטים יוכשרו עפ"י נוהלי הוועדה.


ועדת גישור- פועלת בסמוך לבית משפט השלום בכפוף לשיקול דעתה של ועדת משמעת.

מסייעת להגיע לפתרון סכסוכים בדרך של משא ומתן.

תהליך הגישור נועד לסייע בפתרון סכסוכים בדרך של הבנה והסכמה. כניסה לתהליך גישור חייבת להיות בהסכמת שני הצדדים.

המגשרים יוכשרו עפ"י נוהלי הוועדה.


בית המשפט העליון (ועדת ערעורים).

שופטים בבית המשפט העליון יהיו מי שצבר ניסיון של שנה כשופטים.

בית המשפט העליון יתכנס בשני אופנים:

בית משפט לערעורים: בו דנים בערעורים על פסקי דין שאינם מקובלים על אחד מהצדדים, אשר נתקבלו בבית משפט השלום.

בית משפט גבוה לצדק: בו מתקבלות עתירות מחברי הקהילה:

  • עתירות כנגד חוקים שלכאורה סותרים את החוקה

  • עתירות כנגד הדחה של תלמיד או איש צוות

  • עתירות כנגד תפקוד לא תקין של אחד הגופים בממסד ביה"סהרשות המבקרת

הרשות יכולה ליזום בדיקות עפ"י שיקול דעתה, כמו כן, לבצע בדיקה עפ"י המלצת חבר קהילה.

הרשות אחראית לבדוק את אופן קיום החוקים ואת העמידה במסגרת התקציב.

בסמכותה של הרשות לדרוש כל מסמך ו/או פרוטוקול מדיוני הוועדות ברשות המבצעת ובסמכות חבריה להיות נוכחים בכל אחד מדיוני הוועדות השונות וצוות ההנהלה. הרשות רשאית לבקר את פעילותן של הוועדות ברשות המבצעת ואת צוות ההנהלה.

הרשות תדווח לקהילה דרך המייל ובאסיפה הכללית, תפרט את ממצאיה ותציע חלופות ודרכים לתיקון המצב, ואף תקבע באחריות מי לתקן את הטעון שיפור.

הרשות תקיים זכות שימוע לכל מי שעשוי להיות נפגע ממסקנותיה בדו"ח. הרשות תגיש לאסיפה הכללית פעם בשנה דו"ח מסכם ובו תפרט את הליקויים.


מבקר בית הספר

מבקר ביה"ס הוא יו"ר הרשות המבקרת אשר תחת אחריותה לבקר את פעילות בית הספר.

מבקר ביה"ס יקיים פעם בשנה אסיפה כללית ובה ידווח על ממצאיו מכל תחומי הבדיקה של אותה שנה, וזאת לאחר שפעל על פי כללי הרשות המבקרת, ואיפשר לגוף המבוקר להשיב על הטענות שהועלו בפרק זמן סביר ולאחר שנמסר לו פירוט הביקורת.


*החוקה כתובה בלשון זכר אך מתייחסת בכל סעיף וסעיף לנשים וגברים באופן שווה.